Fraud Blocker

Điều Khoản Sử Dụng Của Người Dùng

Chào mừng đến với seami.vn, là website và nền tảng kết nối học viên với giáo viên âm nhạc (gọi chung là nền tảng), được điều hành bởi Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Nghệ Thuật Đông Nam Á (gọi là “Nhà điều hành”). Các điều khoản sử dụng này là một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và SEAMI để quản lý các tương tác và việc sử dụng nền tảng của bạn. Bằng cách sử dụng nền tảng, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý các điều khoản sử dụng này và điều khoản sử dụng cho giáo viên (áp dụng cho bất kỳ ai muốn đăng ký làm giáo viên trên nền tảng), bất kỳ điều khoản áp dụng nào khác bao gồm nhưng không giới hạn chính sách quyền riêng tư của SEAMI và mọi sửa đổi trong tương lai (gọi chung là thỏa thuận), cho dù bạn có trở thành giáo viên hay không bằng cách có được sự đồng ý của SEAMI và tạo một tài khoản và / hoặc hồ sơ với nền tảng để cung cấp các bài giảng được mua và / hoặc được cung cấp thông qua nền tảng hoặc một học viên (được định nghĩa là một người đăng ký một hoặc nhiều buổi học từ một giáo viên). Chúng tôi không có nghĩa vụ thực thi thỏa thuận thay cho bạn đối với người dùng khác. Mặc dù chúng tôi khuyến khích bạn cho chúng tôi biết nếu bạn tin rằng một người dùng khác đã vi phạm thỏa thuận, chúng tôi có quyền điều tra và thực hiện hành động thích hợp theo quyết định của chúng tôi.

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng này (và chính sách riêng tư, cũng là một phần của các điều khoản áp dụng). Nếu bạn dưới 18 tuổi hoặc độ tuổi chịu trách nhiệm pháp lý, vui lòng đọc những điều khoản sử dụng và chính sách riêng tư của bạn với phụ huynh hoặc người giám hộ. Bằng việc sử dụng hoặc truy cập trang này, bạn (hoặc phụ huynh, người giám hộ nếu bạn dưới 18 tuổi) đã đọc, hiểu và đồng ý toàn bộ những điều khoản sử dụng, bao gồm chính sách bảo mật. Trong trường hợp bạn hoặc phụ huynh, người giám hộ (nếu bạn dưới 18 tuổi) không đồng ý bất kỳ phần nào trong điều khoản sử dụng, bao gồm chính sách bảo mật, vui lòng không truy cập website này.

1. Tất cả những người sử dụng nền tảng bất cứ lúc nào đều đồng ý rằng không sử dụng bất kỳ khía cạnh nào của nền tảng cho bất kỳ mục đích nào ngoài mục đích của nó là mục đích cho (a) việc mua và / hoặc bán buổi học và / hoặc (b) tiến hành học với giáo viên. Nếu bạn sử dụng nền tảng cho bất kỳ mục đích nào khác, bạn vi phạm thỏa thuận này.

2. Mọi sự vi phạm thỏa thuận này có thể bị phạt bởi việc bị từ chối việc truy cập vào nền tảng này

3. Nếu bạn phản đối bất kỳ điều gì trong thỏa thuận này (bao gồm mọi nội dung trong chính sách bảo mật của chúng tôi hoặc các điều khoản áp dụng khác), vui lòng ngừng việc sử dụng nền tảng. Bạn hoàn toàn đồng ý rằng việc bạn sử dụng nền tảng này là rủi ro duy nhất của bạn. Chúng tôi có quyền ngừng bất kỳ khía cạnh nào của nền tảng bất cứ lúc nào. Thỏa thuận này có thể bị chấm dứt bất cứ lúc nào bởi bất kỳ bên nào (nhà điều hành hoặc bạn) vì bất kỳ lý do gì. Bất kỳ giấy phép nào bạn cấp cho nhà điều hành thông qua các thỏa thuận với nhà điều hành vẫn sẽ tồn tại kể cả khi chấm dứt thỏa thuận với nhà điều hành. Các phần 7, 9 và 11-34 sẽ tồn tại khi chấm dứt thỏa thuận.

4. Tài khoản người dùng. Bạn phải đăng ký / tạo tài khoản và cung cấp thông tin cá nhân để sử dụng những tính năng trên nền tảng. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu tài khoản của mình. Bạn cũng chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động liên quan tới tài khoản của bạn. Bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu có bất kỳ ai/hành động khác thường nào diễn ra trên tài khoản của bạn. Chúng tôi có quyền đóng tài khoản của bạn bất cứ lúc nào bởi bất kỳ lý do gì. Tài khoản của bạn chỉ được sử dụng cho cá nhân. Bạn phải cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ và chính xác khi tạo tài khoản. Bạn không được mạo danh người khác (ví dụ: thông qua danh tính của bất kỳ ai khác ngoài bạn), tạo hoặc sử dụng tài khoản cho bất kỳ ai khác ngoài bạn, cung cấp địa chỉ email không phải của bạn hoặc tạo nhiều tài khoản. Bạn không thể sử dụng bút danh. Vui lòng đọc chính sách quyền riêng tư hiện hành để biết thông tin liên quan đến cách chúng tôi xử lý thông tin của bạn.

5. Truyền thông từ SEAMI và người dùng khác. Bằng cách tạo tài khoản, bạn đồng ý nhận các sự trao đổi, kết nối nhất định liên quan đến nền tảng. Ví dụ: bạn có thể nhận được tin nhắn từ học viên hoặc học viên tiềm năng hỏi về phong cách giảng dạy hoặc thời gian rảnh của bạn. Bạn công nhận và đồng ý rằng SEAMI có quyền truy cập và có thể xem xét bất kỳ tin nhắn nào được gửi qua dịch vụ nhắn tin nội bộ của nền tảng vì bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do. SEAMI có thể sử dụng thông tin trong các tin nhắn đó vì bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do. Bạn có thể nhận được thông tin quảng cáo từ SEAMI và bạn có thể từ chối các thông tin đó.

6. “Giáo viên” được sử dụng ở đây đề cập đến một cá nhân tìm kiếm và có được sự chấp thuận của SEAMI để cung cấp dịch vụ của mình như một người dạy học thông qua nền tảng. Sự chấp thuận của SEAMI nói chung dựa trên việc người đó đáp ứng một trong những tiêu chí tối thiểu sau đây (mặc dù SEAMI có quyền phê duyệt những người nộp đơn không đáp ứng các tiêu chí này trong một số trường hợp và không chấp thuận những người khác đáp ứng các tiêu chí này):

a. Có chứng chỉ, bằng cấp sư phạm; và / hoặc

b. Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Trong lúc chờ xác nhận, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin nhất định về trình độ của bạn như một người dạy học. Bằng cách cung cấp thông tin này, bạn cho phép kiểm tra lý lịch (được xác định trong điều khoản giáo viên của chúng tôi) có thể được thực hiện bởi SEAMI, nhà thầu hoặc bên thứ ba được ủy quyền. Nhà điều hành có quyền từ chối trạng thái giáo viên của bạn vì bất kỳ lý do nào.
Thông tin thêm cho giáo viên và ứng viên giáo viên phù hợp với kiểm tra lý lịch có sẵn trong điều khoản của giáo viên.

Người dùng chưa đăng ký với SEAMI nhưng không phải là giáo viên hoặc học viên và có thể bị từ chối truy cập vào các phần trong nền tảng dành riêng cho học viên và / hoặc giáo viên.

7. Tài liệu của SEAMI và nội dung người dùng.

Quyền sở hữu:

SEAMI và những người cấp phép cho SEAMI, sở hữu và giữ mọi tài sản trong nền tảng. Nền tảng chứa nội dung, giao diện trực quan, tính năng tương tác, thông tin, đồ họa, thiết kế, biên dịch, mã máy tính, sản phẩm, phần mềm, dịch vụ và các yếu tố khác của nền tảng (tài liệu của nhà điều hành) được bảo vệ bởi bản quyền, bằng sáng chế và luật thương hiệu của Việt Nam, công ước quốc tế và quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu khác có liên quan và luật áp dụng. Ngoại trừ thông tin thuộc phạm vi công cộng hoặc bạn đã được cấp phép rõ ràng bằng văn bản, bạn không được sao chép, sửa đổi, xuất bản, truyền, phân phối, cấp phép, thực hiện, hiển thị hoặc bán bất kỳ tài liệu nào của SEAMI. Tài liệu vận hành không bao gồm nội dung người dùng (như được định nghĩa dưới đây) hoặc nội dung khác do người dùng gửi. SEAMI giữ lại tất cả các quyền không được cấp rõ ràng trong thỏa thuận này. Bạn sẽ không có được bất kỳ quyền, tiêu đề hoặc lợi ích nào đối với nền tảng hoặc tài liệu của SEAMI, ngoại trừ các quyền giới hạn được quy định trong thỏa thuận này.

“Nội dung người dùng”: liên quan đến bất kỳ nội dung hoặc tài liệu thuộc bất kỳ loại nào được gửi qua email, tải lên hoặc gửi bởi học viên hoặc giáo viên tới hoặc thông qua nền tảng hoặc chúng tôi, hoặc được cung cấp bởi học viên hoặc giáo viên trong hoặc liên quan đến buổi học được cung cấp qua nền tảng. Là học viên hoặc giáo viên, bạn chịu trách nhiệm về nội dung người dùng đã gửi, bao gồm cả tính chính xác và tuân thủ đầy đủ luật bản quyền của nội dung đó. Nội dung người dùng không nhất thiết cần ý kiến nhận xét ​​của SEAMI. Bằng cách gửi nội dung người dùng, bạn cấp cho SEAMI giấy phép vĩnh viễn, không độc quyền, trên toàn thế giới để sử dụng tất cả hoặc một phần nội dung người dùng đã gửi của bạn theo bất kỳ cách nào cho mục đích của nền tảng. Giấy phép này do bạn cấp sẽ tồn tại khi chấm dứt hoặc hết hạn thỏa thuận này. Nhà điều hành có quyền kiểm duyệt, xóa, sàng lọc, chỉnh sửa hoặc khôi phục nội dung người dùng theo thời gian theo quyết định của chúng tôi và không cần thông báo cho bạn. Chúng tôi không có nghĩa vụ giữ lại hoặc cung cấp cho bạn các bản sao nội dung của người dùng, chúng tôi cũng không đảm bảo bất kỳ sự bảo mật nào đối với nội dung của người dùng.

Sau đây là danh sách một phần loại nội dung người dùng bất hợp pháp hoặc bị cấm trên nền tảng. SEAMI có quyền điều tra và thực hiện hành động pháp lý phù hợp theo quyết định riêng của mình đối với bất kỳ ai vi phạm quy định này, bao gồm nhưng không giới hạn, xóa thông tin vi phạm khỏi nền tảng và chấm dứt tư cách thành viên của những người vi phạm đó. Nó bao gồm, nhưng không giới hạn, những nội dung người dùng bất hợp pháp hoặc bị cấm:

 1. Nội dung gây khó chịu cho cộng đồng trực tuyến, chẳng hạn như nội dung thúc đẩy phân biệt chủng tộc, cố chấp, thù hận hoặc gây tổn hại về thể chất dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ nhóm hoặc cá nhân nào;
 2. Quấy rối hoặc ủng hộ quấy rối người khác;
 3. Liên quan đến việc truyền tải thư rác trên mạng, thư, chuỗi thư hoặc thư gửi hàng loạt không được yêu cầu hoặc thư rác
 4. Quảng bá thông tin mà bạn biết là sai, gây hiểu lầm hoặc thúc đẩy các hoạt động hoặc hành vi bất hợp pháp mang tính lăng mạ, đe dọa, tục tĩu, thô tục, xúc phạm, định hướng tình dục, xúc phạm chủng tộc, phỉ báng hoặc bôi nhọ;
 5. Quảng cáo một bản sao bất hợp pháp hoặc trái phép tác phẩm có bản quyền của người khác, chẳng hạn như cung cấp phần mềm lậu cho họ, cung cấp thông tin để phá vỡ các thiết bị chống sao chép được cài đặt sản xuất hoặc cung cấp hình ảnh lậu, âm thanh hoặc video hoặc liên kết đến hình ảnh lậu, tập tin âm thanh hoặc video;
 6. Các trang bị giới hạn truy cập hoặc yêu cầu mật, hoặc các trang hoặc hình ảnh bị ẩn (những trang không được liên kết đến hoặc từ một trang có thể truy cập khác);
 7. Cung cấp tài liệu khai thác những người dưới 18 tuổi theo cách thức tình dục hoặc bạo lực, hoặc lấy thông tin cá nhân từ bất cứ ai dưới 18 tuổi;
 8. Cung cấp thông tin hướng dẫn về các hoạt động bất hợp pháp như chế tạo hoặc mua vũ khí bất hợp pháp, vi phạm quyền riêng tư của ai đó, hoặc cung cấp hoặc tạo vi-rút máy tính;
 9. Lấy mật khẩu hoặc thông tin nhận dạng cá nhân cho mục đích thương mại hoặc bất hợp pháp từ người dùng khác; và
 10. Tham gia vào các hoạt động thương mại và / hoặc bán hàng mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi như các cuộc thi, rút ​​thăm trúng thưởng, trao đổi, quảng bá cho các khoá học, lớp học khác của giáo viên ở những địa điểm khác (online, hoặc offline) ngoài nền tảng SEAMI; …)

Sự phụ thuộc vào nội dung:

Những ý kiến, tuyên bố, đề nghị hoặc thông tin, nội dung khác, bao gồm nhưng không giới hạn trong nội dung người dùng, được cung cấp thông qua nền tảng bởi những tác giả cộng đồng, nhưng không được tạo bởi SEAMI. Tác giả như vậy hoàn toàn chịu trách nhiệm cho nội dung đó. Nhà điều hành không: (i) đảm bảo tính chính xác, tính toàn vẹn, chất lượng, tính hợp pháp, an toàn, tính đầy đủ hoặc tính hữu ích của bất kỳ thông tin nào trên nền tảng hoặc (ii) chấp nhận, xác nhận hoặc chấp nhận trách nhiệm về tính chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ ý kiến, lời khuyên nào hoặc tuyên bố của bất kỳ bên nào xuất hiện trên nền tảng. Trong mọi trường hợp, nhà điều hành hoặc các chi nhánh của nó sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do sự phụ thuộc của bạn vào thông tin hoặc nội dung khác được đăng trên nền tảng hoặc được truyền tới hoặc bởi bất kỳ người dùng nền tảng nào.

8. Hồ sơ giáo viên (hoặc Teacher Profile) được hiểu là Trang thông tin Online của Giáo viên được thể hiện trong nền tảng SEAMI này. Giáo viên có thể upload nội dung của chính họ trên trang Hồ Sơ Giáo Viên này, miễn không vi phạm các chính sách người dùng, và không dẫn link đến các nền tảng khác (kể cả việc không được dẫn link về web/blog/landing page của cá nhân giáo viên).

9. Buổi học được ghi âm/quay lại. Học viên hoặc giáo viên có thể có lựa chọn ghi lại buổi học. Trước khi bắt đầu ghi âm / thu hình, học viên hoặc giáo viên muốn ghi lại buổi học phải cho tất cả những người khác có mặt trong buổi học biết rằng buổi học sẽ được ghi lại và có được sự đồng ý của tất cả những người liên quan. Trong trường hợp đó, tất cả các bên tham gia buổi học có quyền ghi âm / thu hình buổi học để lưu trữ và lập danh mục để truy cập sau này cho mục đích của nền tảng. Học viên và giáo viên thừa nhận và đồng ý rằng: (1) SEAMI sở hữu tất cả các quyền (bao gồm bản quyền) đối với mọi bản ghi âm / thu hình (gọi chung là “bản ghi”) và bản ghi như vậy thường sẽ chỉ được sử dụng theo cách được giải thích thêm trong tài liệu này, (2) bản ghi được sử dụng cho mục đích của nền tảng (nghĩa là học) và (3) âm thanh và / hoặc video từ các bản ghi đó có thể không được đăng lên bất kỳ trang web lưu trữ phương tiện của bên thứ ba nào (ví dụ: Soundcloud, Youtube hoặc Vimeo) mà không có sự cho phép của SEAMI.

Để tránh sự nghi ngờ:

 1. Các bản ghi sẽ được lưu trữ và có thể truy cập thông qua nền tảng, có thể được xem bởi học viên / phụ huynh / người giám hộ và giáo viên cho mục đích của nền tảng và bởi SEAMI để nghiên cứu, phát triển nền tảng.
 2. Trừ khi có thỏa thuận khác giữa học viên / phụ huynh / người giám hộ, giáo viên và Nhà điều hành, nếu có thể, bản ghi thường được sử dụng riêng cho học viên và giáo viên tương ứng và trong nền tảng cho việc học.
  Trừ khi phải tuân theo một thỏa thuận riêng, nhà điều hành không yêu cầu bất kỳ quyền nào trong bất kỳ chương trình giảng dạy nào của giáo viên có trong bản ghi.
 3. Học viên hoặc giáo viên nên thoả thuận với nhau nếu họ không muốn được ghi lại. Học viên hoặc giáo viên thực hiện ghi âm / thu âm của một bên khác dưới 18 tuổi phải được sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của bên đó trước khi tạo bản ghi.
 4. Liên hệ với SEAMI nếu bạn có bất kỳ lo ngại nào về cách bản ghi được tạo hoặc lưu trữ.
 5. Nhà điều hành có thể xem xét bản ghi cho mục đích chất lượng, nhưng nhà điều hành không bắt buộc phải xem lại bản ghi như một vấn đề tất nhiên, nhà điều hành cũng không mong muốn làm như vậy.
 6. SEAMI không xác nhận bất kỳ nội dung nào của bản ghi, hoặc bất kỳ ý kiến, khuyến nghị hoặc lời khuyên nào được nêu trong đó và SEAMI từ chối rõ ràng mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến bản ghi.
 7. Nhà điều hành không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên nền tảng và nhà điều hành sẽ xóa bản ghi nếu được thông báo chính xác rằng nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ có liên quan của người khác.
 8. Nhà điều hành có quyền xóa bản ghi mà không cần thông báo trước vì bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do.

10. Chuẩn bị thiết bị và băng thông đầy đủ. Sử dụng nền tảng yêu cầu bạn phải có máy tính và webcam. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng nền tảng sẽ hoạt động tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách sử dụng bất kỳ phần cứng hoặc kết nối cụ thể nào. Cần có kết nối lớn hơn hoặc bằng 500 kbps (tốc độ tải lên và tải xuống) để sử dụng nền tảng. Các yêu cầu thiết bị và phần mềm tối thiểu được đề xuất được cung cấp dưới đây:

Các hệ điều hành được hỗ trợ:

Windows: 10, 8.1, 8, 7, xp;
Mac: os x 10.6 trở lên;
Linux: debian 7.0; fedora core 18, 19; opensuse 12.2, 12.3; red hat 6.1, 6.3; scientific linux (sl) 6.1, 6.3; ubuntu 12.04, 12.10, 13.04, 13.10

Hệ thống cấu hình đề xuất:

Core 2 duo 2ghz; ram 2 gb; dung lượng đĩa trống 40 mb đối với hd: khả năng đồ họa hỗ trợ độ phân giải hd trên một hoặc nhiều màn hình

Webcam:

Hỗ trợ: webcam tích hợp tiêu chuẩn
Ưu tiên: webcam usb ngoài hỗ trợ 720p30 trở lên

Micro và loa:

Hỗ trợ: tích hợp micro hệ thống và loa, micro webcam
Ưu tiên: tai nghe và loa có chức năng khử tiếng vang tích hợp. Khuyến nghị người dùng nên sử dụng tai nghe kèm mic để có hiệu năng âm thanh tốt nhất.

11. Mối quan hệ giữa nền tảng và người dùng. Các giáo viên được tham chiếu trong thỏa thuận này và trên toàn nền tảng là các đơn vị độc lập cung cấp dịch vụ cho học viên và không phải là nhân viên của nhà điều hành. SEAMI không giám sát giáo viên hoặc cung cấp hướng dẫn cho giáo viên về cách dạy buổi học thông qua nền tảng, giáo viên không phải là đại diện của SEAMI và SEAMI không chịu trách nhiệm về các hành vi, lỗi, thiếu sót, đại diện, bảo hành, vi phạm hoặc sơ suất của giáo viên hoặc từ bất kỳ thương tích cá nhân, tử vong, thiệt hại tài sản, hoặc thiệt hại hoặc chi phí khác dẫn đến từ đó. Giáo viên và giáo viên tương lai phải xem xét và đồng ý với các điều khoản của giáo viên, được kết hợp với các điều khoản này khi áp dụng và cung cấp thêm thông tin.
Nhà điều hành có quyền xóa tài khoản của người dùng hoặc giới hạn hoặc từ chối người dùng truy cập vào nền tảng bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do.

Sự đúng giờ của người dùng có tầm quan trọng cuối cùng và được coi là điều cốt yếu liên quan đến việc người dùng sử dụng nền tảng cho mục đích dự định của nó (học / dạy học).

Lên lịch cho một buổi học. Học viên có thể chọn từ các lớp trong khung giờ giáo viên cung cấp. Ngoài ra, học viên có thể liên hệ với SEAMI để yêu cầu thời gian khác và SEAMI có thể chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu về thời gian khác của học viên theo quyết định của giáo viên và SEAMI.

Học viên có thể lên lịch cho buổi học ít nhất 24 giờ trước giờ học.

Thanh toán. Học viên thanh toán tại thời điểm đặt buổi học trên nền tảng SEAMI. Thanh toán của học viên tương đương với số tiền được trả tại thời điểm đặt buổi học, rằng học viên có thể học với giáo viên hoặc với (các) giáo viên khác hoặc (các) dịch vụ trên seami.vn (học viên phải gửi thông báo ít nhất 6 giờ trước thời điểm buổi học bị hủy nếu muốn đổi giáo viên). Nhà điều hành sẽ giải quyết việc thanh toán cho giáo viên theo cách được mô tả trong điều khoản của giáo viên.

Học viên đóng học phí cho buổi học do học viên chọn để sử dụng nền tảng thông qua chuyển khoản, thẻ tín dụng, các đối tác của SEAMI (ví điện tử MoMo, ứng dụng Fundiin) hoặc tại các trung tâm của SEAMI. Học viên đồng ý đóng học phí cho buổi học đã chọn và ủy quyền cho nhà điều hành tính phí nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mà học viên chọn cho việc học trên SEAMI. Nhà điều hành có quyền sửa bất kỳ lỗi hoặc sai sót nào mà họ đã thực hiện ngay cả khi đã yêu cầu hoặc nhận thanh toán. Nếu học viên không đóng học phí tại thời điểm nền tảng xử lý thanh toán, như được nêu ở trên, học viên có thể bị từ chối truy cập vào buổi học đó thông qua nền tảng.
Để biết thông tin liên quan đến cách xử lý thông tin thanh toán của học viên, vui lòng xem chính sách quyền riêng tư.

Thay đổi lịch học. Buổi học dự định sẽ diễn ra vào thời gian ban đầu. Các buổi học có thể được lên lịch lại thông báo phù hợp. “thông báo phù hợp” là học viên thông báo trong vòng ít nhất 6 giờ trước thời gian buổi học dự kiến. Trong trường hợp sắp xếp lại buổi học, bên sắp xếp lại phải liên hệ với bên kia thông qua hotline (028)7.30.30.369 ngay khi có thể và ít nhất 6 giờ trước khi buổi học được lên lịch.

Hủy bỏ. Hủy bỏ một buổi học sẽ chỉ diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt. Để yêu cầu hủy bỏ, xin vui lòng liên hệ hotline (028)7.30.30.369 để được hỗ trợ.

Đảm bảo hài lòng / hoàn tiền. Bất kỳ yêu cầu hoàn trả khoản thanh toán nào của học viên cho buổi học (một khoản hoàn lại tiền) sẽ được xử lý theo từng trường hợp. Nếu, theo buổi học của học viên, học viên không hài lòng với buổi học đó, học viên nên liên hệ qua hotline (028)7.30.30.369 trong vòng 48 giờ sau buổi học và chúng tôi sẽ làm việc với học viên để sắp xếp lại buổi học, tìm một giáo viên khác nhau và / hoặc hoàn trả học phí buổi học để đáp ứng học viên (“đảm bảo hài lòng”). Mặc dù đã nói ở trên, đảm bảo sự hài lòng không áp dụng trong mọi trường hợp học viên bỏ lỡ buổi học hoặc trễ buổi học do phía học viên.

Nếu học viên trễ hơn mười phút hoặc không tham dự buổi học và học viên chưa sắp xếp lại buổi học hoặc thực hiện các thỏa thuận khác với giáo viên, học viên sẽ không nhận được bất kỳ khoản hoàn tiền nào cho buổi học. Học viên được khuyến khích giao tiếp cởi mở với giáo viên và cần tìm cách sắp xếp lại các buổi học qua nền tảng và thực hiện càng sớm càng tốt trong vòng ít nhất 6 tiếng. Các học viên liên tục hủy buổi học mà không có thông báo phù hợp (ít nhất 6 tiếng) có thể bị giới hạn quyền truy cập nền tảng của họ / không còn được phép hoạt động như một học viên, hoặc có thể bị từ chối truy cập vào nền tảng.

Nếu giáo viên không thể cung cấp buổi học do học viên (i) không đủ phần cứng hoặc băng thông hoặc (ii) hành vi không phù hợp, thông thường, nhà điều hành sẽ không hoàn lại tiền cho học viên. Và nếu học viên cảm thấy rằng hành vi của giáo viên làm cho buổi học không thể tiến hành, học viên nên thông báo cho SEAMI. Tất cả các tình huống như vậy, và bất kỳ cuộc thảo luận nào liên quan đến hoàn tiền xuất phát từ đó, sẽ được xử lý theo từng trường hợp cụ thể.

Học viên có thể tìm cách hoàn tiền cho buổi học bị hủy bởi giáo viên hoặc học viên có thể sắp xếp lại buổi học với giáo viên. Các giáo viên liên tục hủy buổi học mà không có thông báo phù hợp có thể bị giới hạn quyền truy cập nền tảng của họ / không còn được phép làm giáo viên hoặc có thể bị từ chối truy cập vào nền tảng.

Trong trường hợp khi hoàn lại tiền được tiến hành, nó sẽ được xử lý trong một khoảng thời gian hợp lý. Để liên hệ với SEAMI về việc hoàn học phí, vui lòng gọi: (028)7.30.30.369

12. Tương tác với người dùng khác

 1.  Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự tương tác của bạn với những người dùng khác trên nền tảng, bao gồm nhưng không giới hạn giáo viên, học viên, giáo viên tương lai và học viên tương lai. Nhà điều hành không tuyên bố hay bảo đảm đối với hành vi của người dùng nền tảng và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi hành vi của bất kỳ người dùng nền tảng nào. Bạn đồng ý thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý trong tất cả các tương tác với những người dùng khác của nền tảng, đặc biệt nếu bạn quyết định gặp bất kỳ người dùng nền tảng nào ngoại tuyến hoặc gặp trực tiếp. Bạn không nên cung cấp thông tin tài chính của mình (ví dụ: thông tin thẻ tín dụng hoặc thông tin tài khoản ngân hàng) cho bất kỳ người dùng nền tảng nào khác.
 2. Miễn việc chịu trách nhiệm. Bạn chấp nhận rằng SEAMI sẽ không phải chịu trách nhiệm bởi mọi khiếu nại, yêu cầu, thiệt hại (thực tế, hậu quả, danh nghĩa, trừng phạt, hay tương tự), yêu cầu giảm nhẹ hợp lý, và bất kỳ biện pháp pháp lý, công bằng và hành chính nào khác, dù được biết hay chưa biết , nghi ngờ hoặc không bị nghi ngờ, tiết lộ hoặc không được tiết lộ, quá khứ, hiện tại hoặc tương lai, phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào được kết nối với sự tương tác của bạn với những người dùng khác của nền tảng.

13. Hành vi bị nghiêm cấm

 1. Phân biệt đối xử trực tiếp – đối xử tệ với người này hơn người khác vì những đặc trưng được pháp luật bảo vệ và bao gồm sự phân biệt đối xử bởi tập thể và nhận thức. Loại phân biệt đối xử này không bao giờ chính đáng.
 2. Phân biệt đối xử gián tiếp – đưa ra một quy tắc, chính sách hoặc thực tiễn có tác động không tốt đối với người có đặc điểm được bảo vệ so với người khác và người đó phải chịu thiệt. Loại phân biệt đối xử này có thể hợp lý và có thể được coi là không xảy ra nếu có thể chứng minh rằng việc đó là 1 cách điều trị để đạt được một mục tiêu hợp pháp.
 3. Phân biệt đối xử phát sinh từ khuyết tật xảy ra khi một người bị đối xử bất lợi vì một điều gì đó phát sinh do hậu quả của khuyết tật. Điều này khác với phân biệt đối xử trực tiếp và gián tiếp. Nó có thể được coi là không xảy ra nếu có thể chứng minh rằng đó là 1 cách điều trị để đạt được một mục tiêu hợp pháp hoặc nếu người đó không biết và không mong đợi rằng đó là sự khuyết tật.
 4. Bị đối xử như nạn nhân
 5. Quấy rối

14. Nhà điều hành không có nhiệm vụ giám sát các liên lạc và / hoặc các tương tác diễn ra trên hoặc thông qua nền tảng.

Tài liệu khiêu dâm không được phép sử dụng trong hoặc thông qua nền tảng.

Nền tảng được thiết kế để sử dụng cho người dùng trên 18 tuổi hoặc người dùng dưới 18 tuổi được ủy quyền và đi kèm bởi cha mẹ và / hoặc người giám hộ hợp pháp của họ và theo các điều khoản khác.

Đăng ký và tham gia nền tảng được giới hạn cho những cá nhân trên 18 tuổi, trẻ vị thành niên có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và hoàn toàn có thể và có thẩm quyền để tham gia vào các điều khoản, điều kiện, nghĩa vụ, xác nhận, đại diện và bảo hành ở đây. Bằng cách đăng ký hoặc tham gia các dịch vụ hoặc chức năng trên nền tảng, bạn tuyên bố rằng bạn trên 18 tuổi, trẻ vị thành niên có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và có quyền tham gia vào các điều khoản trong tài liệu này.

Cha mẹ và người giám hộ hợp pháp cần lưu ý rằng mặc dù nhà điều hành yêu cầu người dùng dưới 18 tuổi thể hiện thông qua các điều khoản này rằng họ được cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp hoặc ủy quyền, nhưng chủ yếu phụ thuộc vào cha mẹ và người giám hộ hợp pháp để giám sát các hoạt động trực tuyến của con cái họ; và các cơ chế kiểm soát của cha mẹ được cung cấp rộng rãi cho phụ huynh và người giám hộ hợp pháp quan tâm đến việc kiểm soát con cái họ truy cập vào các tài liệu trực tuyến.

Nhà điều hành không thể chịu trách nhiệm về các hoạt động của người dùng nền tảng.

Nếu việc sử dụng nền tảng của bạn khiến bất kỳ người dùng nào dưới 18 tuổi sử dụng tài liệu khiêu dâm và nhà điều hành biết được hành vi đó, chúng tôi sẽ báo cáo hành vi của bạn cho cơ quan chức năng theo yêu cầu của pháp luật. Ngoài ra, các loại hành vi vi phạm thỏa thuận này có thể được báo cáo cho các cơ quan phù hợp trong từng trường hợp cụ thể.

15. Việc sử dụng nền tảng. Bạn chỉ có thể sử dụng nền tảng này cho các mục đích hợp pháp phù hợp với mục đích của nền tảng này. Bạn không được giúp đỡ người khác làm bất cứ điều gì mà bạn không được phép làm theo thỏa thuận. Bạn không được (1) gửi hoặc truyền qua nền tảng bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào hoặc (2) tham gia vào bất kỳ hành vi nào dưới đây, và nhà điều hành có toàn quyền quyết định:

 1. Vi phạm hoặc xâm phạm quyền của người khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền, quyền riêng tư, công khai hoặc các quyền sở hữu khác;
 2. Là bất hợp pháp hoặc bị phản đối theo quyết định riêng của SEAMI, bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu hoặc hành vi đe dọa, lạm dụng, quấy rối, phỉ báng, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư, khiêu dâm hoặc can thiệp thô bạo với người khác;
 3. Giả mạo tiêu đề email hoặc bằng cách khác ngụy trang nguồn gốc của bất kỳ thông tin liên lạc;
 4. Gửi tin nhắn hàng loạt không được yêu cầu trong dịch vụ nhắn tin của nền tảng;
 5. Sử dụng các chương trình tự động để truy cập hoặc biên dịch thông tin được đăng liên quan đến nền tảng;
 6. Lừa gạt hoặc quấy rối, hạ thấp nhân phẩm hoặc đe dọa bất kỳ cá nhân hoặc nhóm cá nhân nào;
 7. Mạo danh bất kỳ người nào, doanh nghiệp hoặc tổ chức;
 8. Bày tỏ hoặc ngụ ý rằng bất kỳ tuyên bố nào bạn đưa ra đều được nhà điều hành xác nhận mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản cụ thể của chúng tôi;
 9. Bày tỏ rằng mọi tuyên bố bạn đưa ra và / hoặc hành vi do bạn thực hiện đều được nhà điều hành xác nhận mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản cụ thể của chúng tôi;
 10. “sao chép” hay “làm mẫu” bất kỳ phần nội dung nào / khung hình phát sóng / khung hình trực tiếp/ khung hình phát lại của nền tảng này, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản. Bạn cũng không được sử dụng thẻ meta hoặc mã hoặc các thiết bị khác có chứa bất kỳ tham chiếu nào đến nhà điều hành hoặc nền tảng để hướng bất kỳ người nào đến bất kỳ trang web nào khác cho bất kỳ mục đích nào;
 11. Sửa đổi, điều chỉnh, cấp phép, dịch, bán, chuyển đổi kỹ thuật, giải mã, dịch ngược hoặc phân tách bất kỳ phần nào của nền tảng hoặc bất kỳ phần mềm nào được sử dụng trên nền tảng hoặc khiến người khác làm như vậy;
 12. Khuyến khích các hành vi cấu thành một hành vi tội phạm hoặc làm phát sinh trách nhiệm dân sự;
 13. Quảng bá bất kỳ doanh nghiệp nào ngoài nền tảng hoặc các dịch vụ của bạn thông qua nền tảng tuỳ theo mục đích của trang web; hoặc là
 14. Vi phạm thỏa thuận hoặc can thiệp vào quyền của người khác

16. Bạn cũng chấp nhận rằng bạn sẽ không đăng hoặc truyền bất kỳ hình ảnh nào của người khác mà không có sự đồng ý của người đó. Bạn không được sử dụng nền tảng theo bất kỳ cách nào có thể làm hỏng, vô hiệu hóa, quá tải hoặc làm suy yếu các máy chủ của SEAMI, hoặc can thiệp vào bất kỳ việc sử dụng và trải nghiệm trên nền tảng. Bạn không được phép truy cập trái phép vào bất kỳ dịch vụ hoặc thông tin nào mà bạn chưa được cấp quyền truy cập thông qua khai thác mật khẩu hoặc bất kỳ quy trình nào khác.

17. Trong mọi trường hợp, học viên hoặc giáo viên không được sử dụng thông tin được ghi lại từ buổi học cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng cá nhân liên quan đến mục đích của nền tảng (nghĩa là dạy hoặc học), và học viên và giáo viên không được đăng âm thanh hoặc video từ buổi học đã ghi đến bất kỳ trang web lưu trữ phương tiện của bên thứ ba nào (ví dụ: soundcloud, youtube hoặc vimeo). Giáo viên và học viên chỉ có thể sử dụng buổi học cho mục đích của nền tảng (nghĩa là dạy hoặc học) và giáo viên và học viên không được sử dụng nền tảng theo cách cá nhân quá mức không liên quan đến mục đích của nền tảng (ví dụ: theo dõi hoặc quấy rối hoặc hỏi về hàng hóa,v.v.). Người dùng không tuân theo có thể bị hủy buổi học mà không hoàn lại tiền và / hoặc có quyền truy cập vào nền tảng bị hạn chế hoặc bị từ chối.

18. Theo quyết định riêng của SEAMI, chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ biện pháp pháp lý và kỹ thuật nào để ngăn chặn sự vi phạm thỏa thuận này và để thực thi thỏa thuận.

19. Sửa đổi các điều khoản. Nhà điều hành có quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi, thay đổi, sửa đổi, thêm hoặc xóa các phần của thỏa thuận này bất cứ lúc nào. Những thay đổi như vậy sẽ được đăng trên trang web của nền tảng và thông tin về các thay đổi quan trọng sẽ được gửi qua email cho bạn qua địa chỉ email bạn đã cung cấp cho nhà điều hành. Vì vậy, điều quan trọng là bạn phải duy trì địa chỉ email hiện tại với nhà điều hành. (việc bạn gửi thông tin cá nhân, bao gồm địa chỉ email của bạn, được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của chúng tôi.) Vui lòng kiểm tra thỏa thuận định kỳ để biết các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng nền tảng sau khi đăng các thay đổi sẽ cấu thành sự chấp nhận ràng buộc của bạn đối với các thay đổi đó.

20. Bạn sẽ không sử dụng nền tảng để tạo doanh nghiệp bên ngoài dưới bất kỳ hình thức nào trên nền tảng.

21. Giới hạn trách nhiệm và từ chối bảo đảm. Nền tảng và tất cả thông tin, nội dung, tài liệu, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua nền tảng này được cung cấp bởi chúng tôi trên một cơ sở như là một cơ sở dữ liệu và có sẵn. Nhà điều hành không tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, đối với hoạt động của nền tảng hoặc thông tin, nội dung, tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp cho bạn thông qua nền tảng này.

Trong phạm vi cho phép đầy đủ theo luật hiện hành, nhà điều hành từ chối mọi bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý về tính thương mại và sự phù hợp cho một mục đích cụ thể. Nhà điều hành không đảm bảo rằng nền tảng này và bất kỳ thông tin, nội dung, vật liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc được cung cấp cho bạn thông qua nền tảng này đều không có vi-rút hoặc các thành phần gây hại khác. Nhà điều hành không đảm bảo rằng nền tảng và dịch vụ được cung cấp thông qua nền tảng sẽ không sử dụng dung lượng khiến bạn vượt giới hạn dung lượng mà nhà cung cấp internet, điện thoại di động của bạn áp dụng.

Ngoại trừ tại các khu vực pháp lý nơi các điều khoản đó bị hạn chế, trong mọi trường hợp, và không theo lý thuyết pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn sơ suất, nhà điều hành hoặc các chi nhánh, nhà thầu, nhân viên, đại lý hoặc đối tác bên thứ ba hoặc nhà cung cấp của bạn sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người thứ ba nào đối với các thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ việc sử dụng nền tảng, bao gồm nhưng không giới hạn các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả, đặc biệt và bồi thường trừng phạt, liên quan đến bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào, bao gồm nhưng không giới hạn lợi nhuận bị mất, mất dữ liệu hoặc mất việc sử dụng nền tảng, ngay cả khi nhà điều hành đã được thông báo về khả năng thiệt hại như vậy. Trong trường hợp luật áp dụng không cho phép bỏ trách nhiệm pháp lý ở trên, trách nhiệm pháp lý của nhà điều hành sẽ bị giới hạn trong phạm vi pháp luật cho phép.

Trong mọi trường hợp, nhà điều hành hoặc các chi nhánh, nhà thầu, nhân viên, đại lý hoặc đối tác bên thứ ba, bên cấp phép hoặc nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn vì bất kỳ nguyên nhân nào (cho dù là trong hợp đồng, sai lầm (bao gồm cả sơ suất), bảo hành, hay nói những điều khác), và bất kể hình thức của hành động, vượt quá số tiền bạn trả cho nhà điều hành để sử dụng nền tảng trong 12 tháng trước khi hành động làm phát sinh trách nhiệm pháp lý.

Điều hành và nội dung. Nhà điều hành không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung không chính xác hoặc không chứng thực được đăng trên hoặc liên quan đến nền tảng, cho dù do người dùng của nền tảng, thành viên hoặc bởi bất kỳ thiết bị hoặc chương trình nào liên quan đến hoặc sử dụng trong nền tảng. Nhà điều hành không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn, xóa, lỗi, chậm trễ trong vận hành hoặc truyền, lỗi đường truyền, đánh cắp hoặc phá hủy hoặc truy cập trái phép, hoặc thay đổi liên lạc của người dùng. Nhà điều hành không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cố hoặc trục trặc kỹ thuật của bất kỳ mạng hoặc đường dây điện thoại, hệ thống trực tuyến máy tính, máy chủ hoặc nhà cung cấp, thiết bị máy tính, phần mềm, lỗi email hoặc trình phát do sự cố kỹ thuật hoặc tắc nghẽn giao thông trên internet hoặc tại bất kỳ trang web nào hoặc kết hợp chúng, bao gồm thương tích hoặc thiệt hại cho người dùng hoặc máy tính của bất kỳ ai khác liên quan đến hoặc kết quả từ việc tham gia hoặc tải xuống các tài liệu liên quan đến web và / hoặc liên quan đến nền tảng.

Ứng xử của người dùng. Nhà điều hành không chịu trách nhiệm về hành vi, dù trực tuyến hay ngoại tuyến, của bất kỳ người dùng nền tảng nào. Không có trường hợp nào mà nhà điều hành hoặc bất kỳ chi nhánh, nhà quảng cáo, khuyến mãi hoặc đối tác phân phối nào của chung tôi sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm thương tích cá nhân hoặc tử vong, do bất kỳ ai sử dụng nền tảng, bất kỳ nội dung nào được đăng trên nền tảng hoặc truyền đến người dùng hoặc bất kỳ tương tác nào giữa người dùng nền tảng, dù trực tuyến hay ngoại tuyến. Nhà điều hành không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm thương tích hoặc tử vong cá nhân, do bất kỳ sự kiện hoặc hành động hoặc bất kỳ tương tác nào giữa người dùng nền tảng và bất kỳ bên thứ ba nào. Nhà điều hành không thể đảm bảo và không hứa hẹn bất kỳ kết quả cụ thể nào từ việc sử dụng nền tảng.

Quyền hạn. Nền tảng chỉ ưu tiên sử dụng bởi các cá nhân cư trú tại Việt Nam. Chúng tôi không thể đảm bảo và chúng tôi không tuyên bố rằng, các tài liệu trong nền tảng là phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng bên ngoài Việt Nam. Bất kỳ ai truy cập nền tảng từ một địa điểm bên ngoài Việt Nam đều có trách nhiệm tuân thủ mọi luật pháp địa phương hiện hành. Giống như bất kỳ người dùng nào khác, chúng tôi có quyền giới hạn hoặc từ chối quyền truy cập nền tảng của bạn bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì (bao gồm, nhưng không giới hạn, dựa trên vị trí địa lý của bạn).

22. Nền tảng có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Các tương tác xảy ra giữa bạn và các trang web của bên thứ ba hoàn toàn nằm giữa bạn và các trang web đó và không thuộc trách nhiệm của nhà điều hành. Chúng tôi không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá và không đảm bảo các dịch vụ của bất kỳ doanh nghiệp hoặc cá nhân nào hoặc nội dung trang web của họ. Nhà điều hành không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm nào đối với các hành động hoặc thiếu sót, sản phẩm, tính khả dụng hoặc nội dung của các tài nguyên bên ngoài này. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc các trang web của bên thứ ba đó về các điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư.

23. Lựa chọn luật pháp; lựa chọn diễn đàn: Trọng tài. Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ và tất cả các tranh chấp liên quan đến việc bạn sử dụng nền tảng hoặc thỏa thuận này đều phải chịu sự phân xử ràng buộc của một hội đồng ba người ở Việt Nam theo các quy tắc của hiệp hội trọng tài Việt Nam, nơi có quyền tài phán độc quyền đối với tất cả các khiếu nại giữa bạn và nhà điều hành liên quan đến hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng nền tảng này. Phán quyết trọng tài phán quyết có thể được đưa ra như một bản án tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào.

24. Chuyển nhượng. Hợp đồng, và mọi quyền và giấy phép được cấp dưới đây, có thể không được chuyển nhượng hoặc chỉ định bởi bạn, nhưng có thể được nhà điều hành chỉ định mà không hạn chế. Bất kỳ sự chuyển nhượng vi phạm thỏa thuận này sẽ bị vô hiệu.

25. Đảm bảo. Bạn bảo đảm rằng bạn ở độ tuổi thành niên và có khả năng tham gia thỏa thuận này, rằng mọi thông tin (bao gồm nhưng không giới hạn nội dung người dùng) do bạn cung cấp thông qua nền tảng là chính xác và không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên khác, rằng hành vi và việc sử dụng nền tảng của bạn sẽ tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận này và việc bạn sử dụng nền tảng sẽ không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc bất kỳ quyền nào khác của bất kỳ bên nào khác.

26. Bồi thường. Bạn đồng ý bồi thường và nhà điều hành và cả trụ sở chính, chi nhánh, thành viên, cán bộ, đại lý, người cấp phép, đối tác và nhân viên của nhà điều hành, sẽ không bị tổn thất, trách nhiệm, khiếu nại, thiệt hại, nghĩa vụ hoặc nhu cầu, kể cả chi phí luật sư, được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng hoặc tương tác với nền tảng bao gồm nhưng không giới hạn: (i) bạn vi phạm hoặc vi phạm thỏa thuận này, (ii) vi phạm nội dung giáo viên của bạn, (iii) bất kỳ vi phạm sở hữu trí tuệ nào hoặc vi phạm quyền khác của các bên thứ ba do sự tương tác của bạn với nền tảng hoặc (iv) bất kỳ vi phạm nào về các đại diện và bảo hành của bạn được nêu ở trên. Nhà điều hành có quyền (nhưng không có nghĩa vụ), bằng chi phí của bạn, đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào mà bạn bắt buộc phải bồi thường cho chúng tôi và bạn đồng ý hợp tác với chúng tôi để bào chữa những khiếu nại này. Bạn đồng ý không giải quyết bất kỳ vấn đề nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của nhà điều hành. Nhà điều hành sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về bất kỳ khiếu nại, hành động nào hoặc tiến hành khi nhận thức được nó.

27. Toàn bộ thỏa thuận. Các điều khoản sử dụng này, cùng với chính sách quyền riêng tư – và điều khoản của giáo viên, nếu bạn là giáo viên hoặc giáo viên tương lai – là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và nhà điều hành liên quan đến vấn đề trong tài liệu này và thay thế tất cả các thông tin liên lạc, đại diện, hiểu và thỏa thuận trước đó, bằng miệng hoặc bằng văn bản, giữa các bên liên quan đến vấn đề được nói. Thỏa thuận sẽ không được sửa đổi trừ khi bằng văn bản, được ký bởi cả hai bên hoặc bằng cách thay đổi thỏa thuận do nhà điều hành đưa ra như được quy định trong thỏa thuận này.

28. Mức độ nghiêm trọng. Nếu bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này được xét xử bởi một thẩm phán hoặc quan toà là không hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ được coi là có thể bị phá vỡ từ thỏa thuận này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào.

29. Tiêu đề. Các tiêu đề tham khảo ở đây chỉ nhằm mục đích thuận tiện, không đại diện cho một phần của thỏa thuận này và sẽ không được coi là giới hạn hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này.

30. Chính sách về bản quyền

A. Thông báo DMCA – Đạo luật bảo vệ bản quyền kỹ thuật số. Đó là chính sách của nhà điều hành để phản hồi với các thông báo rõ ràng về vi phạm bản quyền bị cáo buộc không tuân thủ đạo luật bảo vệ bản quyền kỹ thuật số (DMCA). Ngoài ra, chúng tôi sẽ nhanh chóng chấm dứt mà không cần thông báo cho những tài khoản mà chúng tôi xác định theo quyết định riêng của chúng tôi, đó là những người vi phạm nhiều lần. Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc người đại diện và bạn tin rằng có nội dung nào đó trên Nền tảng SEAMI vi phạm bản quyền của bạn, thì bạn có thể gửi thông báo đến DMCA bằng cách cung cấp thông báo bằng văn bản về hoạt động vi phạm hoặc gửi trực tuyến cho DMCA các nội dung, được chỉ định bên dưới:

i. Chữ ký vật lý hoặc chữ ký điện tử của người sở hữu bản quyền hoặc người được ủy quyền đứng ra thay mặt người sở hữu của bản quyền mà bị cáo buộc là vi phạm;

ii. Chứng cứ xác minh tác phẩm bản quyền bị khiếu nại là vi phạm, hoặc, nếu có nhiều tác phẩm bản quyền tại một trang trực tuyến được bao gồm trong một thông báo, thì phải là một danh sách đại diện của các tác phẩm đó tại trang web đó;

iii. Chứng cứ xác minh của tài liệu mà được khiếu nại là vi phạm hoặc là đối tượng của hành vi vi phạm và cần được loại bỏ, và bị vô hiệu hóa truy cập, cũng như các thông tin đủ để cho phép nhà điều hành định vị tài liệu đó;

iv.Thông tin đủ để cho phép chúng tôi liên hệ với bạn, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại, và, nếu có, địa chỉ thư điện tử mà qua đó chúng tôi có thể liên hệ với bạn;

v. Tuyên bố mà bạn tin tưởng có căn cứ rằng việc sử dụng tài liệu bị khiếu nại không được cho phép bởi chủ sở hữu bản quyền, người đại diện hoặc luật bản quyền;

vi. Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền đứng ra thay mặt cho chủ sở hữu của bản quyền mà bị cáo buộc là vi phạm, và bạn sẽ chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ khai man nào;

vii. Xin lưu ý rằng theo mục 512 (f) của DMCA, bất kỳ ai cố tình xuyên tạc việc tài liệu hoặc hoạt động bất kỳ là vi phạm đều có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý. Cũng xin lưu ý rằng nhà điều hành có thể, theo quyết định riêng của chúng tôi, gửi một bản sao các thông báo như vậy cho bên thứ ba để công bố. Ví dụ: thư của bạn (đã xóa thông tin cá nhân) có thể được chuyển tiếp đến http://www.chillingeffects.org để công bố.

B. Thông báo phản đối. Nếu bạn muốn gửi cho chúng tôi thông báo phản đối, để có hiệu lực, đó phải là một giao tiếp bằng văn bản bao gồm những điều sau đây (vui lòng tham khảo ý kiến ​​luật sư của bạn hoặc xem 17 u.s.c. Mục 512 (g) (3) để xác nhận các yêu cầu này):

i. Chữ ký vật lý hoặc điện tử của bạn;

ii. Nhận dạng của tài liệu đã bị xóa hoặc quyền truy cập đã bị vô hiệu hóa và nơi mà tài liệu xuất hiện trước khi bị xóa hoặc quyền truy cập vào tài liệu bị vô hiệu hóa;

iii. Một tuyên bố mà bạn biết sẽ bị phạt nếu khai sai sự thật, rằng bạn tin rằng tài liệu đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc xác định sai tài liệu bị xóa hoặc vô hiệu hóa;

iv. Tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn và một tuyên bố rằng bạn đồng ý với quyền xét xử của tòa án ở nơi cư trú, và bạn sẽ chấp nhận quy trình xử lý từ người cung cấp thông báo theo mục phụ (c) (1) (c) hoặc đại diện của người đó;

v. Xin lưu ý rằng theo mục 512 (f) của đạo luật bản quyền, bất kỳ ai cố ý xuyên tạc rằng tài liệu hoặc hoạt động đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc xác định sai có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý;

C. Đại lý bản quyền được chỉ định. Nhà điều hành chỉ định đại lý bản quyền để nhận thông báo và thông báo phản đối về việc vi phạm được liên hệ theo địa chỉ dưới đây:

i. ATTN: Đại lý bản quyền

7A/2 Nguyễn Thị Minh Khai, p. Bến Nghé, Q.1

ii. Hoặc qua email tại: info@seami.world

iii. Hoặc bằng hotline: (028)7.30.30.369

iv. Để rõ ràng, chỉ có các thông báo về DMCA nên được gửi tới đại lý bản quyền được chỉ định bởi nhà điều hành. Bất kỳ phản hồi, nhận xét, yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật hoặc thông tin liên lạc nào khác nên được chuyển đến dịch vụ khách hàng của nhà điều hành thông qua info@seami.world. Bạn thừa nhận rằng nếu bạn không tuân thủ tất cả các yêu cầu của phần này, thông báo DMCA của bạn có thể không hợp lệ.

D. Vi phạm nhiều lần. Xin lưu ý rằng nhà điều hành sẽ nhanh chóng chấm dứt mà không cần thông báo cho bất kỳ người dùng hoặc thành viên nào truy cập vào nền tảng nếu người dùng hoặc thành viên đó được xác định bởi nhà điều hành đó là người vi phạm nhiều lần. Đây là người dùng nền tảng đã được nhà điều hành thông báo vi phạm hoạt động vi phạm hơn hai lần và / hoặc người đã có nội dung giáo viên của họ hoặc bất kỳ nội dung nào do người dùng gửi khác bị xóa khỏi nền tảng hơn hai lần. Ngoài ra, nhà điều hành thích nghi và không can thiệp vào các biện pháp kỹ thuật tiêu chuẩn được sử dụng bởi chủ sở hữu bản quyền để bảo vệ tài liệu của họ.

31. Chặn địa chỉ IP / người dùng. Để bảo vệ tính toàn vẹn của nền tảng, nhà điều hành có quyền bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình để chặn người dùng khỏi một số địa chỉ IP nhất định truy cập vào nền tảng. Ngoài ra, nhà điều hành có quyền thực hiện các biện pháp thích hợp để từ chối quyền truy cập nền tảng cho bất kỳ người dùng nào cố gắng đăng ký tài khoản thứ hai sau khi bị SEAMI từ chối truy cập nền tảng.

32. Liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn có câu hỏi hoặc ý kiến ​​về các điều khoản của thỏa thuận này, vui lòng liên hệ:

7A/ 2 Nguyễn Thị Minh Khai, p. Bến Nghé, Q.1

info@seami.world

(028)7.30.30.369

Bài viết mới
Tổng Quan Về Âm Nhạc

Âm Nhạc Là Gì?

Âm nhạc cũng 1 trong 7 loại hình nghệ thuật cơ bản đều dùng biểu đạt, biểu lộ cảm xúc của con người. Và cái khác đó chính là Âm nhạc dùng âm thanh để biểu thị.

Các yếu tố chính

 • + Cao độ: Điều chỉnh giai điệu
 • + Nhịp điệu: Nhịp độ, tốc độ
 • + Âm điệu
 • + Âm sắc

Tác dụng của âm nhạc

Các nghiên cứu đã chỉ ra, âm nhạc, đặc biệt là nhạc giao hưởng có tác dụng tốt, kích thích sự phát triển trí não. Do đó người ta khuyên cho trẻ nghe nhạc để phát triển trí tuệ của chúng.

Bộ môn học
Địa Chỉ

– Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Nghệ Thuật Đông Nam Á

– Địa chỉ trụ sở: 7A/2 Nguyễn Thị Minh Khai, p. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

– Chi nhánh:

+ 7A/2 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1

+ 19 Đường 30, Tân Phong, Q.7

+ 31/09 Nguyễn Đình Khơi, Q. Tân Bình

+ 135-39 Nguyễn Hữu Cảnh, Q. Bình Thạnh

+ 66 đường D, LakeView City, An Phú, Q.2

– SĐT: 028 39107379

– Email: info@seami.world

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/MST số 0312712732, ngày cấp 28/03/2014, nơi cấp: Sở Kế Hoạch – Đầu Tư TP. HCM.